sklep

RAMA 30x40 CM z PASSE-PARTOUT

40,00 PLN
Dodaj do koszyka

Opis
Prosta sosnowa surowa rama o wymiarach całkowitych 33x43 cm z białym passepartout - idealna rama do oprawienia kupionych w moim sklepie lub wykonanych na zamówienie oryginalnych ilustracji w formacie A4

Szerokość ramy 1.5 cm
Głębokość ramy 1 cm
Drewno: sosnowe, surowe, mat
Materiał przód - Pleksi
Szerokość całkowita (w cm) 33
Wysokość całkowita (w cm) 43

Passe-partout
wymiary zewnętrzne:
Szerokość 30 cm
Wysokość 40 cm
Wymiary wewnętrzne: A4


Wysyłka kurierem, we wtorek lub czwartek - dla zamówień opłaconych i zaksięgowanych do poniedziałku i do środy.


Nr przedmiotu : 321851
DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

Metody płatności
przelew bankowy lub wpłata na Poczcie - płatność z góry
karta płatnicza / kredytowa   
konto PayPal   

Wysyłka
Termin realizacji zamówienia to 2-3 dni roboczych.


Wysyłka z kraju : Polska
ZWROTY I REKLAMACJE

REKLAMACJE I ZWROTY

30. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę oświadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: 

AnyTHING Anna Pryć-Futkowska

ul. Poetów 12

73-110 Stargard 

+48 509 43 91 77

sklep@any-thing.pl

(proszę oznaczyć paczkę jako "ZWROT")

30.1. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy oświadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu (doręczenia przesyłki/odbioru własnego) Konsumentowi w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

30.2 W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

30.3 Sprzedawca dokona zwrotu w terminie 14 dni uiszczonej przez Konsumenta ceny produktu przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W powyższym terminie Sprzedawca dokonuje także zwrotu kosztów dostarczenia rzeczy, jednakże z zastrzeżeniem, iż :

a)jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, ten nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;

b) jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze (w tym, w szczególności za pośrednictwem kuriera) rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

30.4 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

30.5 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

30.6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

31. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

31.1. Reklamacje z tytułu posiadania przez produkt rzecz wady fizycznej lub prawnej (rękojmia), zgodnie z regulacją przewidzianą w zapisach art. 556-576 Kodeksu Cywilnego

31.1.1 .Wada fizyczna polega na niezgodności produktu z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

31.1.2 Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania produktu, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

31.1.3 Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli produkt stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

31.1.4 Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

31.1.5. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Klientem jest Konsument.

31.1.6 Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie w tej samej chwili.

31.1.7. Reklamacje należy składać pisemnie na adres ul. Poetów 12, 73-110 Stargard

31.1.8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

31.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

31.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych należy zgłaszać pisemnie na adres ul. Poetów12, 73-110 Stargard lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@any-thing.pl

31.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

31.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

31.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.

31.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

31.2.6.Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:http://ec.europa.eu/consumers/odr/

POZOSTAŁE W DANEJ KATEGORII